ایل ترک پازوکی

>>> تاریخ انشتار پست :1395/11/6

ايل پازوکي


پازوکي از کاپادوکي که يک منطقه در ترکيه است سر چشمه گرفته ، پازوکي را در مناطق مختلف با نام هاي (پازُکي، پيزُکي، بازوکي، پازيکي، بيزوکي) تلفظ ميکنند. [1] ، پازوکي همسان با کلمه بزوکي است که نام يکي از ساز هاي ترکيه است که ريشه ترکي دارد،پازوکي ايلي از تبار ترکمان آناتولي که از ترکان سني فاصله گرفته و به طرف شيعيان کرد آمدند و به مرور زمان کرد زبان شده اند [2] ، اين ايل به دليل فراز و نشيب هاي تاريخ به مناطق مختلفي مهاجرت کرده و زبان هاي متعددي را پذيرفته است ولي زبان مادري اين ايل ترکي بوده که اکثريت اين ايل، اين زبان را فراموش کرده اند . اين ايل يکي از شعبات بزرگ ايل کرد را در کردستان ترکيه تشکيل داده اند(بعد از کرد زبان شدن). ايل پازوکي بيش از يک سده در مناطق شمالي درياچه وان در کردستان ترکيه حکومت کرده‌ است [3] و بر کردان کرمانج حکومت کرده اند و هم اکنون نيز در کردستان ترکيه به زبان کردي کرمانجي تکلم دارند. اين ايل را يک ايل کرد مي خوانند . اصالت اصلي ايل پازوکي کاپادوکيه در مرکز ترکيه هست. قسمتي از ايل پازوکي چون شيعه بودند در سال 1501 ميلادي وقتي شاه اسماعيل صفوي مذهب شيعه را در تبريز اعلام ميکند قسمتي از ايل پازوکي از آزار و اذيت عثماني به ايران و آذربايجان مهاجرت ميکنند [4]و اين قسمت از پازوکي ها آذربايجاني زبان ميشوند. قسمتي از پازوکي ها در استانبول و آنکارا ، قارص و ازمير ترکي استانبولي صحبت ميکنند و عده اي هم از آنان در ايروان به ارمني تکلم دارند. و عده اي هم از آنان در افغانستان که جز اميران و فرماندهان هرات به شمار مي آمدند به زبان پشتو صحبت ميکنند. عبدالله اوجالان رهبر کرد ها راجب ايل پازوکي مي گويد ايلي ترکمن هستند که مانند صد ها عشيره ترکمن وقتي به کردستان ترکيه مهاجرت کردند به مرور زمان کرد زبان شدند و فرهنگ ترکي را از دست دادند [5] [6]. پازوکيان امروزه به چندين زبان صحبت ميکنند و حتي بيشتر پازوکيان ، از ريشه خود بي آگاه هستند. کاپادوکي سرزمين پازوکيان است اما برخي هم اعتقاد دارن اين ايل از بلخ به کاپادوکي ، مهاجرت کردند.


روند گذشت زبان هاي ايل پازوکي در گذر زمان:


1:ترکي : ايل پازوکي که اصالتا از ترکمان آناتولي بوده و زبان مادريشان ترکي بود که به مرور زمان اين زبان را کلا ايل پازوکي فراموش کرده و از ميان ايل پازوکي خارج شد [7] .


2: کردي: از آنجا که ايل پازوکي ترک بودن بعد از مهاجرت به کردستان ترکيه زبانشان کردي شد و امروزه در کردستان ترکيه و در خراسان نيز قسمتي از ايل پازوکي به کردي کرمانجي تکلم دارند [8].


3:ترکي استانبولي: قسمتي از ايل پازوکي از کردستان ترکيه مهاجرت کرده و به سمت قارص ، ازمير و آنکارا و استانبول آمدند و زبانشان ترکي استانبولي شد و داراي مذهب اهل سنت هستند.


4: ارمني : قسمتي از پازوکي ها از کردستان ترکيه به ايروان در مرکز ارمنستان رفته و به زبان ارمني تکلم ميکنند.


5: پشتو : مهاجرت قسمتي از پازوکي هاي کرد زبان خراسان به هرات باعث شد زبانشان پشتو شود.


6: ترکي آذربايجاني: مهاجرت قسمتي از ايل پازوکي از کردستان ترکيه به آذربايجان به علت جنگ هاي شيعه ،سني عثماني و صفويه و پناه بردن ايل پازوکي به دربار صفوي که موجب شد ، ايل پازوکي به زبان ترکي آذربايجاني روي بياورد [9] .


7 : فارسي : قسمتي از ايل پازوکي از آذربايجان به مرکز ايران از جمله گرمسار و استان تهران مانند پايتخت و ورامين و پاکدشت آمدند و زبانشان فارسي شد. و امروزه در استان فارس نيز بخشي پازوکي سکونت دارند که به فارسي تکلم ميکنند.


8: مازني و گيلکي : تبعيد اين ايل به مازندران و گيلان موجب شد ، اين ايل به گويش هاي مازني و گيلگي هم روي بياورد.


9: زازا : در بخش هايي در کردستان ترکيه ، ايل پازوکي به زبان زازا صحبت ميکنند. [10].


امروزه خيلي از ايلات تورکمان آناتولي به دليل کرد زبان شدن کرد خواننده مي شوند [11] و اين باعث شده خلق کورد جمعيت زيادي را به خود بگيرد.


ایل تورک

>>> تاریخ انشتار پست :1395/11/6

ايل پازوکي


پازوکي از کاپادوکي که يک منطقه در ترکيه است سر چشمه گرفته ، پازوکي را در مناطق مختلف با نام هاي (پازُکي، پيزُکي، بازوکي، پازيکي، بيزوکي) تلفظ ميکنند. [1] ، پازوکي همسان با کلمه بزوکي است که نام يکي از ساز هاي ترکيه است که ريشه ترکي دارد،پازوکي ايلي از تبار ترکمان آناتولي که از ترکان سني فاصله گرفته و به طرف شيعيان کرد آمدند و به مرور زمان کرد زبان شده اند [2] ، اين ايل به دليل فراز و نشيب هاي تاريخ به مناطق مختلفي مهاجرت کرده و زبان هاي متعددي را پذيرفته است ولي زبان مادري اين ايل ترکي بوده که اکثريت اين ايل، اين زبان را فراموش کرده اند . اين ايل يکي از شعبات بزرگ ايل کرد را در کردستان ترکيه تشکيل داده اند(بعد از کرد زبان شدن). ايل پازوکي بيش از يک سده در مناطق شمالي درياچه وان در کردستان ترکيه حکومت کرده‌ است [3] و بر کردان کرمانج حکومت کرده اند و هم اکنون نيز در کردستان ترکيه به زبان کردي کرمانجي تکلم دارند. اين ايل را يک ايل کرد مي خوانند . اصالت اصلي ايل پازوکي کاپادوکيه در مرکز ترکيه هست. قسمتي از ايل پازوکي چون شيعه بودند در سال 1501 ميلادي وقتي شاه اسماعيل صفوي مذهب شيعه را در تبريز اعلام ميکند قسمتي از ايل پازوکي از آزار و اذيت عثماني به ايران و آذربايجان مهاجرت ميکنند [4]و اين قسمت از پازوکي ها آذربايجاني زبان ميشوند. قسمتي از پازوکي ها در استانبول و آنکارا ، قارص و ازمير ترکي استانبولي صحبت ميکنند و عده اي هم از آنان در ايروان به ارمني تکلم دارند. و عده اي هم از آنان در افغانستان که جز اميران و فرماندهان هرات به شمار مي آمدند به زبان پشتو صحبت ميکنند. عبدالله اوجالان رهبر کرد ها راجب ايل پازوکي مي گويد ايلي ترکمن هستند که مانند صد ها عشيره ترکمن وقتي به کردستان ترکيه مهاجرت کردند به مرور زمان کرد زبان شدند و فرهنگ ترکي را از دست دادند [5] [6]. پازوکيان امروزه به چندين زبان صحبت ميکنند و حتي بيشتر پازوکيان ، از ريشه خود بي آگاه هستند. کاپادوکي سرزمين پازوکيان است اما برخي هم اعتقاد دارن اين ايل از بلخ به کاپادوکي ، مهاجرت کردند.


روند گذشت زبان هاي ايل پازوکي در گذر زمان:


1:ترکي : ايل پازوکي که اصالتا از ترکمان آناتولي بوده و زبان مادريشان ترکي بود که به مرور زمان اين زبان را کلا ايل پازوکي فراموش کرده و از ميان ايل پازوکي خارج شد [7] .


2: کردي: از آنجا که ايل پازوکي ترک بودن بعد از مهاجرت به کردستان ترکيه زبانشان کردي شد و امروزه در کردستان ترکيه و در خراسان نيز قسمتي از ايل پازوکي به کردي کرمانجي تکلم دارند [8].


3:ترکي استانبولي: قسمتي از ايل پازوکي از کردستان ترکيه مهاجرت کرده و به سمت قارص ، ازمير و آنکارا و استانبول آمدند و زبانشان ترکي استانبولي شد و داراي مذهب اهل سنت هستند.


4: ارمني : قسمتي از پازوکي ها از کردستان ترکيه به ايروان در مرکز ارمنستان رفته و به زبان ارمني تکلم ميکنند.


5: پشتو : مهاجرت قسمتي از پازوکي هاي کرد زبان خراسان به هرات باعث شد زبانشان پشتو شود.


6: ترکي آذربايجاني: مهاجرت قسمتي از ايل پازوکي از کردستان ترکيه به آذربايجان به علت جنگ هاي شيعه ،سني عثماني و صفويه و پناه بردن ايل پازوکي به دربار صفوي که موجب شد ، ايل پازوکي به زبان ترکي آذربايجاني روي بياورد [9] .


7 : فارسي : قسمتي از ايل پازوکي از آذربايجان به مرکز ايران از جمله گرمسار و استان تهران مانند پايتخت و ورامين و پاکدشت آمدند و زبانشان فارسي شد. و امروزه در استان فارس نيز بخشي پازوکي سکونت دارند که به فارسي تکلم ميکنند.


8: مازني و گيلکي : تبعيد اين ايل به مازندران و گيلان موجب شد ، اين ايل به گويش هاي مازني و گيلگي هم روي بياورد.


9: زازا : در بخش هايي در کردستان ترکيه ، ايل پازوکي به زبان زازا صحبت ميکنند. [10].


امروزه خيلي از ايلات تورکمان آناتولي به دليل کرد زبان شدن کرد خواننده مي شوند [11] و اين باعث شده خلق کورد جمعيت زيادي را به خود بگيرد.


ایل ترک

>>> تاریخ انشتار پست :1395/11/6

ايل پازوکي


پازوکي از کاپادوکي که يک منطقه در ترکيه است سر چشمه گرفته ، پازوکي را در مناطق مختلف با نام هاي (پازُکي، پيزُکي، بازوکي، پازيکي، بيزوکي) تلفظ ميکنند. [1] ، پازوکي همسان با کلمه بزوکي است که نام يکي از ساز هاي ترکيه است که ريشه ترکي دارد،پازوکي ايلي از تبار ترکمان آناتولي که از ترکان سني فاصله گرفته و به طرف شيعيان کرد آمدند و به مرور زمان کرد زبان شده اند [2] ، اين ايل به دليل فراز و نشيب هاي تاريخ به مناطق مختلفي مهاجرت کرده و زبان هاي متعددي را پذيرفته است ولي زبان مادري اين ايل ترکي بوده که اکثريت اين ايل، اين زبان را فراموش کرده اند . اين ايل يکي از شعبات بزرگ ايل کرد را در کردستان ترکيه تشکيل داده اند(بعد از کرد زبان شدن). ايل پازوکي بيش از يک سده در مناطق شمالي درياچه وان در کردستان ترکيه حکومت کرده‌ است [3] و بر کردان کرمانج حکومت کرده اند و هم اکنون نيز در کردستان ترکيه به زبان کردي کرمانجي تکلم دارند. اين ايل را يک ايل کرد مي خوانند . اصالت اصلي ايل پازوکي کاپادوکيه در مرکز ترکيه هست. قسمتي از ايل پازوکي چون شيعه بودند در سال 1501 ميلادي وقتي شاه اسماعيل صفوي مذهب شيعه را در تبريز اعلام ميکند قسمتي از ايل پازوکي از آزار و اذيت عثماني به ايران و آذربايجان مهاجرت ميکنند [4]و اين قسمت از پازوکي ها آذربايجاني زبان ميشوند. قسمتي از پازوکي ها در استانبول و آنکارا ، قارص و ازمير ترکي استانبولي صحبت ميکنند و عده اي هم از آنان در ايروان به ارمني تکلم دارند. و عده اي هم از آنان در افغانستان که جز اميران و فرماندهان هرات به شمار مي آمدند به زبان پشتو صحبت ميکنند. عبدالله اوجالان رهبر کرد ها راجب ايل پازوکي مي گويد ايلي ترکمن هستند که مانند صد ها عشيره ترکمن وقتي به کردستان ترکيه مهاجرت کردند به مرور زمان کرد زبان شدند و فرهنگ ترکي را از دست دادند [5] [6]. پازوکيان امروزه به چندين زبان صحبت ميکنند و حتي بيشتر پازوکيان ، از ريشه خود بي آگاه هستند. کاپادوکي سرزمين پازوکيان است اما برخي هم اعتقاد دارن اين ايل از بلخ به کاپادوکي ، مهاجرت کردند.


روند گذشت زبان هاي ايل پازوکي در گذر زمان:


1:ترکي : ايل پازوکي که اصالتا از ترکمان آناتولي بوده و زبان مادريشان ترکي بود که به مرور زمان اين زبان را کلا ايل پازوکي فراموش کرده و از ميان ايل پازوکي خارج شد [7] .


2: کردي: از آنجا که ايل پازوکي ترک بودن بعد از مهاجرت به کردستان ترکيه زبانشان کردي شد و امروزه در کردستان ترکيه و در خراسان نيز قسمتي از ايل پازوکي به کردي کرمانجي تکلم دارند [8].


3:ترکي استانبولي: قسمتي از ايل پازوکي از کردستان ترکيه مهاجرت کرده و به سمت قارص ، ازمير و آنکارا و استانبول آمدند و زبانشان ترکي استانبولي شد و داراي مذهب اهل سنت هستند.


4: ارمني : قسمتي از پازوکي ها از کردستان ترکيه به ايروان در مرکز ارمنستان رفته و به زبان ارمني تکلم ميکنند.


5: پشتو : مهاجرت قسمتي از پازوکي هاي کرد زبان خراسان به هرات باعث شد زبانشان پشتو شود.


6: ترکي آذربايجاني: مهاجرت قسمتي از ايل پازوکي از کردستان ترکيه به آذربايجان به علت جنگ هاي شيعه ،سني عثماني و صفويه و پناه بردن ايل پازوکي به دربار صفوي که موجب شد ، ايل پازوکي به زبان ترکي آذربايجاني روي بياورد [9] .


7 : فارسي : قسمتي از ايل پازوکي از آذربايجان به مرکز ايران از جمله گرمسار و استان تهران مانند پايتخت و ورامين و پاکدشت آمدند و زبانشان فارسي شد. و امروزه در استان فارس نيز بخشي پازوکي سکونت دارند که به فارسي تکلم ميکنند.


8: مازني و گيلکي : تبعيد اين ايل به مازندران و گيلان موجب شد ، اين ايل به گويش هاي مازني و گيلگي هم روي بياورد.


9: زازا : در بخش هايي در کردستان ترکيه ، ايل پازوکي به زبان زازا صحبت ميکنند. [10].


امروزه خيلي از ايلات تورکمان آناتولي به دليل کرد زبان شدن کرد خواننده مي شوند [11] و اين باعث شده خلق کورد جمعيت زيادي را به خود بگيرد.